จัดห้องสมุด "มุมอาเซียน" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

จัดห้องสมุด "มุมอาเซียน" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว

DSC03128 จัดห้องสมุด "มุมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค 56 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี