321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Library Tour ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช โครงการศึกษาการดำเนินงานห้องสมุด

DSC03904เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 56 Library Tour ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จัดโครงการศึกษาการดำเนินงานห้องสมุด ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี