321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

DSC05161 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 56 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ณ ศูนย์วิทยบริการ มรภ.สวนสุนันทา และสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช