โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร

p64060860

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง AV2 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

More Joomla Extensions