การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2564

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2564

p64053107

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกาษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับบริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดให้มีการอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย

  1. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
  2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library
  3. ฐานข้อมูล SpringerLink
  4. ฐานข้อมูล Web of Science
  5. ฐานข้อมูล ACS

 โดยเป็นการอบรมผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564

More Joomla Extensions