321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564

128748

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. สรุปผลการตรวจสอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
2. บันทึกการรับส่งงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2564
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม Talk and Joy วันเด็กยุคใหม่ใส่ใจ New Normal
5. รายงานผลโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สายสนับสนุน) "เสริมพลังการสื่อสารในงานห้องสมุด"
6. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
7. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน มกราคม 2564

More Joomla Extensions