กิจกรรมอบบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น EBSCO

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรมอบบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น EBSCO

e003

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นการใช้งาน EDS และฐานข้อมูลจาก  EBSCO ที่ทางกระทรวง อว.บอกรับประจำปี 2564 (New normal service : fight COVID-19) โดยบริษัท EBSCO กิจกรรมการอบรมออนไลน์แบบ Interactive ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

More Joomla Extensions