การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2563

126033

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. รายงานผลการจัดกิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/หรือศึกาาดูงานกับหน่วยงานภายนอก) และโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สายสนับสนุน)
2. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
4. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

More Joomla Extensions