การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2563

124187

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564
2. รายงานประจำปีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2563
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
5. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

More Joomla Extensions