การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2563

122868

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)
2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
3. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
4. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
5. แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564
6. รายละเอียดความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2563
8. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
9. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน กันยายน 2563

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณวิบูลย์ ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ด้วย

More Joomla Extensions