321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ห้องสมุดประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

p001

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกรวดเร็วในการค้นหา โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000 - 900 หนังสือหายาก วารสาร แผ่นพับ  และให้ความรู้เรื่องการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 4 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

More Joomla Extensions