การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2563

121573

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
2. การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2563 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
5. การประเมินการบริหารสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัดของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6. นโยบาย กฏระเบียบการเรียกเก็บค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง การช่วยเหลือค่าปรับของนักศึกษา กรณีที่มีค่าปรับจำนวนมาก
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2563
8. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
9. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ปี 2563 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการ

More Joomla Extensions