การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2563

IMG 6896

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของพันธกิจหลัก ตามตัวชี้วัดการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2563
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
5. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

โอกาสนี้ ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

More Joomla Extensions