ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

อบรมออนไลน์ PowerPoint เพื่องานประชาสัมพันธ์

p640602000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อบรมออนไลน์ในหัวข้อ "PowerPoint เพื่องานประชาสัมพันธ์" โดย นางสาวนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (วิทยากร) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Aqv8AEfDUP4) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในรูปแบบ New Normal

p64060200

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในรูปแบบ New Normal" โดย นายแพทย์จักรพงศ์ พึ่งรุ่ง และผู้เชี่ยวขาญจากศูนย์อนามัยที่ 4 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Librarians Talk แนะนำและตอบปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับวารสารและนิตยสาร พร้อมทั้งวิธีการยืมวารสารและนิตยสาร

p64052810

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด Librarians Talk แนะนำและตอบปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับวารสารและนิตยสาร พร้อมทั้งวิธีการยืมวารสารและนิตยสาร ทาง Facebook live https://www.facebook.com/library.tru ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2564

p64053107

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกาษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับบริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดให้มีการอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย

  1. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
  2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library
  3. ฐานข้อมูล SpringerLink
  4. ฐานข้อมูล Web of Science
  5. ฐานข้อมูล ACS

 โดยเป็นการอบรมผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2564

p64052718

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ผ่านระบบออนไลน์  meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. แผนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
3. แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2564
4. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสํานัก ฯ รอบ 12 เดือน
5. โครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม...