ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การรวบรวมเผยแพร่บทเรียนออนไลน์

IMG 4752

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การรวบรวมเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Library talk online "อ่านวันละนิดดีแน่นอน"

IMG 4776

ไลฟ์สดผ่านหน้าเพจ Facebook สำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อ "อ่านวันละนิดดีแน่นอน" วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น.

URL : https://www.facebook.com/watch/?v=919681278505994


อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Library talk online "หนังสือเล่มนี้ดีอย่างไร"

IMG 4679

ไลฟ์สดผ่านหน้าเพจ Facebook สำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อ "หนังสือเล่มนี้ดีอย่างไร" วันที่  22 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น.

URL : https://www.facebook.com/watch/?v=1598709556944401


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2563

115324

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การกำชับและสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด
2. การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามบัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข)
3. รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562
4. สรุปผลติดตามการดำเนินงานของสำนัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562-30 พฤศจิกายน 2562 รอบ 6 เดือน) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. แบบประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
6. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
7. หลักฐานตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2563
9. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน เมษายน 2563
10. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน เมษายน 2563
11. รายงานผลการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี สพป.สบ.2 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Library talk online "หนังสือดีๆ ที่อยากแนะนำ"

IMG 4560

ไลฟ์สดผ่านหน้าเพจ Facebook สำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อ "หนังสือดีๆ ที่อยากแนะนำ" วันที่ 8 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น.

URL : https://www.facebook.com/watch/?v=1651235941667264


อ่านเพิ่มเติม...