321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2563

114223

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. การจัดบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี วันที่ 11-13 มีนาคม 2563
3. การจัดบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ วันที่ 23-25 มีนาคม 2563
4. รายงานผลจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2563
5. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

90270416

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมจัดกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประชาชนทั่วไป และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบุคลากรจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลพบุรี ได้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้ใช้เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยตนเอง ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมยังสามารถไปถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนร่วมงานหรือบุคลากรในครอบครัวได้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.อาลัย เนรานนท์ และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม สำหรับกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากอนามัยแบบผ้าในครั้งนี้จะดำเนินการจัดอบรมจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 นอกจากนี้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าในโอกาสนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจความต้องการห้องสมุด กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก

88101835 3374779052536828 8943680790126919680 o

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เข้าสำรวจความต้องการห้องสมุด กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี เพื่อวางแผน และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่จัดห้องสมุด

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

90055450

เมื่อวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000 - 900 และจัดมุมหนังสือพิเศษต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมคัดแยกขยะ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563

113421

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายจริง ประจำปี พ.ศ. 2562
2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการ
4. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 สำนักวิทยบริการ
5. การบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
6. รายงานผลจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2563
7. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
8. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...