321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564

127394

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2553
2. ติดตามผลการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน
3. แผนงานและปฏิทินงาน ปี พ.ศ.2564
4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562-2563
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2563
6. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
7. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวชวนชม สมนึก บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สายสนับสนุน) "เสริมพลังการสื่อสารในงานห้องสมุด"

p6401001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สายสนับสนุน) "เสริมพลังการสื่อสารในงานห้องสมุด" โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง และ คุณธีรสินทร์ กิ่งจำปา ผู้จัดการร้านฟลอรัลเฮ้าส์เว็ดดิ้งแพลนเนอร์ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง AV2 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์

p001

ผศ.ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำรวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

210107000

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National Conference : PULINET 2021) ภายใต้กรอบ
แนวคิด "New Normal Library: Opportunities & Challenges" ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Facebook Live)

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาทับควาย

p010

ผศ.ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำรวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาทับควาย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...