ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และชี้แจงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

36996935 2243082595706485 2170468083880165376 nเมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และชี้แจงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกันจากผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

36252735 2217972628217482 7700598382854668288 o

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย. 2561 สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560 และรายงานผลจากการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559 พร้อมทั้งข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

34199562 2178191775528901 6049535795184795648 o

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการเขียนสันหนังสือ โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561 ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33"

35026301 2187652334582845 5345316825435471872 o

โครงการเผยแพร่และบริการวิชาการ จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 33 ต.ดินแดง อ.หนองม่วง จ. ลพบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2561 ... เป็นการบริการวิชาการและจัดห้องสมุด เป็นโรงเรียนแห่งที่ 4 ของปี 2561 {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่

33600824 2169016209779791 6464095268479434752 n

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการจัดอบรมอาชีพระยะสั้นด้วย วทน. จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก Expo 2018 วังนารายณ์ราชนิเวศน์ {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...