ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

IMG 5838 resize

  • โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต-
    พัฒนบริหารศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

IMG 5301 resizeโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ ห้องสื่อโสตทัศน์ AV2 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "การนวดแผนไทย"

IMG 4460 resize โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "การนวดแผนไทย" 12 - 13 มีนาคม 58 ณ บริเวณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG 5209 resize โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย MARC21 และ RDA" ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางลี่"

IMG 4274 resize โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางลี่" ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 58

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...