ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

สำรวจห้องสมุดโรงเรียนวัดสะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

87580472 3362711670410233 4423026079552241664 o

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำรวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดสะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจห้องสมุดโรงเรียนบ้านผังสามัคคี จ.สระบุรี

87373171 3360598447288222 7554805331444891648 o

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำรวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านผังสามัคคี ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการอบรมขยายองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง

85253922 3357665177581549 7354342835325239296 o

เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมขยายองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง หลักสูตร "การจัดทำนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้" ซึ่งจัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

8773934001

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณวรนุช สุนทรวินิต ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อนำไปปรับปรุงและเตรียมการจัดการพื้นที่ห้องสมุดสีเขียวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกันนี้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังได้เข้าร่วมอบรมการทำสมุดทำมือจากผ้าไทย โดยมีบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น" ในงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

IMG 2702

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรม "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น" ในงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ณ ลานวิถีไทย เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการหาความรู้ความสามารถด้านอาชีพ “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” สามารถนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านการนำภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า
 

อ่านเพิ่มเติม...