ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

p095

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการบริหารจัดการห้องสมุด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10

p003

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 10 (Thailand Human Library Network 10th) "ปราชญ์แผ่นดิน ถิ่นเมืองกาญจน์" ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2563

124187

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564
2. รายงานประจำปีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2563
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
5. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

คณะครูและนักเรียนโรงรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จ.ลพบุรี เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ

p003

อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จ.ลพบุรี พร้อมนำชมส่วนงานบริการต่างๆ ภายในสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2563

122868

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)
2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
3. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
4. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
5. แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564
6. รายละเอียดความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2563
8. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
9. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน กันยายน 2563

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณวิบูลย์ ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...