ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

คัดเลือกหนังสือในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25

p003

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไปคัดเลือกหนังสือในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 เข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ประจำปี 2563

p001

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ มอบของที่ระลึกมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ประจำปี 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


อ่านเพิ่มเติม...

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย "100 ปี เทพสตรี"

p018

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีด้วยการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจัดบริเวณชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำชมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัด ณ บริเวณชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี   และพิธีมอบ "เข็มเพชรเทพสตรี" "รางวัลบุคลากรที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร" โดยประธานมอบ นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ อาคารรัตนเทพสตรี ชั้น 4 ห้องประชุมพระนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2563

121573

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
2. การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2563 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4. ผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
5. การประเมินการบริหารสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัดของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6. นโยบาย กฏระเบียบการเรียกเก็บค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง การช่วยเหลือค่าปรับของนักศึกษา กรณีที่มีค่าปรับจำนวนมาก
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2563
8. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
9. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ปี 2563 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรอาหารแห้งและพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย "100 ปี เทพสตรี"

p014

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร  ร่วมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป ณ บริเวณวงเวียนเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ณ อาคารรัตนเทพสตรี ชั้น 1 บริเวณห้องโถง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563


อ่านเพิ่มเติม...