ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2563

IMG 6896

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของพันธกิจหลัก ตามตัวชี้วัดการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2563
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
5. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

โอกาสนี้ ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11817830

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

p63072431

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2563

117865

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย "100 ปี เทพสตรี" ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2563 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของพันธกิจหลัก ตามตัวชี้วัดการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2563
5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ และ นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์ บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562

117417

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่

รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ประมวล แซ่โค้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี กรรมการ
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เทพสตรี กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

อ่านเพิ่มเติม...