ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การตรวจเยี่ยมโครงการห้องสมุดเสริมปัญญาพัฒนาเด็กและเยาวชน

p001

นางสาวสุมาลี  ญาณภาพ  ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.เชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายณัฎฐ์ชัย  มาประณีต  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบ และดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะบรรณารักษ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในการตรวจเยี่ยมโครงการห้องสมุดเสริมปัญญาพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมหนังสือในดวงใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งคณะได้รับฟังการสรุปหนังสือในดวงใจของเด็กและเยาวชน  พร้อมทั้งชมการแสดงการไหว้ครูคีตมวยไทยของเด็กและเยาวชนและเยี่ยมชมห้องสมุดบ้านพระยาเดินธง  ในวันที่ 16  กันยายน  2563 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับมอบเกียรติบัตรจากสาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

p005

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ ผศ.ศรีสุภา นาคธน ได้เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2562 และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว ดีเด่น ประจำปี 2562 รับมอบเกียรติบัตรจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

p001

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Library Tour นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563

p000

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้ความรู้และทักษะการเข้าไปใช้บริการที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรม Library Tour นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1, 3 และ 8 กันยายน 2563 ณ ห้อง AV2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2563

119021

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 คน และพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ จำนวน 16 คน  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ อาคารรัตนเทพสตรี ชั้น 4 ห้องประชุมพระนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...