321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน “งานประจำสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”

p001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน “งานประจำสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” โดย ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 8 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2563

116550

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. สรุปผลการติดตามการจัดโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556-2563
2. กำหนดการโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
3. กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักวิทยบริการฯ
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2563
5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน พฤษภาคม 2563
6. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การรวบรวมเผยแพร่บทเรียนออนไลน์

IMG 4752

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การรวบรวมเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานตามโครงสร้าง ปีการศึกษา 2562

p02

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานตามโครงสร้าง ปีการศึกษา 2562 โดย ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Library talk online "อ่านวันละนิดดีแน่นอน"

IMG 4776

ไลฟ์สดผ่านหน้าเพจ Facebook สำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อ "อ่านวันละนิดดีแน่นอน" วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น.

URL : https://www.facebook.com/watch/?v=919681278505994


อ่านเพิ่มเติม...