ขอเชิญชวนส่งบทเรียนออนไลน์เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอเชิญชวนส่งบทเรียนออนไลน์เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การรวบรวมและเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และตอบสนองต่อสภาวการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อาจารย์ที่สนใจเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ตาม URL : https://qrgo.page.link/vKhzp นี้

หรือหากอาจารย์ท่านใดต้องการความช่วยเหลือในการเผยแพร่ สำนักวิทยบริการฯ มีบุคลากรมราพร้อมให้การช่วยเหลือตลอดเวลา ตามเวลาปฏิบัติราชการ

n630605