คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562

Download คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562 

mn-sar-2562-1