บริการตรวจสอบหนี้ค้างชำระกับห้องสมุด ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2563 ในวันราชการ 08.30-16.00 น.

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

บริการตรวจสอบหนี้ค้างชำระกับห้องสมุด ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2563 ในวันราชการ 08.30-16.00 น.

ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2563 นักศึกษาที่ต้องการทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาและต้องตรวจสอบหนี้ค้างชำระกับสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) สามารถยื่นเอกสารตรวจสอบหนี้ค้างชำระได้ ณ งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ ในวันราชการ ระหว่าง 08.30 - 16.00 น.

n630401