ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี "ปิดบริการ" ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 เมษายน 2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี "ปิดบริการ" ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 เมษายน 2563

เพื่อทำความสะอาดและเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 บริเวณสำนักวิทยบริการฯ

หากต้องการคืนทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนอัตโนมัติด้านหน้าห้องสมุด
ผู้ใช้บริการที่ต้องการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของสำนักวิทยบริการฯ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-library.tru.ac.th:8991/F

** หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักวิทยบริการฯจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ **
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Tel.0 3641 2783
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

n6303301