ขอแจ้งปิดบริการทุกพื้นที่

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอแจ้งปิดบริการทุกพื้นที่

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแจ้ง "ปิดบริการ" ทุกพื้นที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคม 2563

n630318