แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

n630310