รับการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รับการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักวิทยบริการฯ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการและบุคลากรทุกท่าน รับการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดคัดกรอง บริเวณทางเข้าอาคารสำนักวิทยบริการฯ ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ก่อนการเข้าห้องสมุด โดยมีมาตรการในการคัดกรอง ดังนี้

  • กรณีที่ 1 วัดอุณหภูมิแล้วพบว่าต่ำกว่า 37.4 อนุญาตให้เข้าห้องสมุดได้ และให้ล้างมือด้วยเจลล้างมือ/แอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ ณ จุดคัดกรอง โดยจะมีสติ้กเกอร์ติดที่เสื้อสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว
  • กรณีที่ 2 วัดอุณหภูมิแล้วพบว่า มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ทางเราขอแนะนำให้เข้าพบแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป

cd-19lib