แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

 • ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000
  รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย
  ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ

  เปิดทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

  URL
  : http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE


galeao