ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระเบียบการใช้บริการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ระเบียบการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556