เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) “ ProQuest ONE Business ”

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) “ ProQuest ONE Business ”

บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด เปิดทดลองใช้งานให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลฯ ProQuest ONE Business ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคณาจารย์ นักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลฯ ProQuest ONE Business ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 (ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่อยู่ภายใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย หรือภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยผ่าน VPN TRU)

ฐานข้อมูลฯ ProQuest ONE Business เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนการสอนและใช้งานที่ครอบคลุมทุกด้านและสมบูรณ์ที่สุดเพียงแหล่งเดียว ด้านการบริหารธุรกิจ อาทิ ข่าว (News) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) วารสารวิชาการ (Journals) นิตยสาร (Magazines) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) กรณีศึกษา (Business Cases) รายงานด้านการตลาด/อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ (Market, Country & Industry Reports) รวมถึงวิดีโอ (Videos) จากหลายสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีการสืบค้นของ ProQuest ONE Business

infographic-pqonebusiness