การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในรูปแบบ New Normal

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในรูปแบบ New Normal

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในรูปแบบ New Normal" โดย นายแพทย์จักรพงศ์ พึ่งรุ่ง และผู้เชี่ยวขาญจากศูนย์อนามัยที่ 4 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. (รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์)

คำแนะนำขั้นตอนการเข้าอบรมออนไลน์ (ฟรี!!)

  1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าเพิ่มเพื่อนเข้า Group Line ตาม QR Code ในโปสเตอร์ เพื่อรับรหัสห้องเรียน ZOOM และ Passcode ในเวลา 8.30 น. และเริ่มเรียนเวลา 9.00 น. ในทุกครั้ง
  2. ก่อนเข้าห้องเรียนกรุณาปิดไมค์ไว้ก่อนหากยังไม่มีคำถาม และผู้เข้าอบรมต้องอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุดการเรียน
  3. เวลาบรรยายอาจขยายเวลาตามความเหมาะสมของวิทยากร โดยหลังบรรยายเสร็จสามารถถามตอบกับวิทยากรได้ไม่เกิน 10 นาที
  4. หลังจากสิ้นสุดการเรียน ผู้ควบคุมจะส่ง Link URL ในช่อง Group Line ของห้องเรียนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนและทดสอบหลังเรียน
  5. การลงทะเบียนก่อนทำแบบทดสอบให้ใส่ “ชื่อ-สกุลจริง” และตรวจสอบให้ถูกต้อง
  6. มีเวลาทำแบบทดสอบหลังจากส่ง Link ให้ใน Group Line ภายในวันที่เข้าเรียนเท่านั้น
  7. แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัยจำนวน 10 ข้อ เมื่อได้คะแนนตั้งแต่ 6 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านการทดสอบ (ส่งคำตอบได้เพียงครั้งเดียว และดูคะแนนได้หลังจากส่งคำตอบ)
  8. ผู้เข้าอบรมจะสามารถเรียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร แต่สามารถลงทะเบียนและเข้าทดสอบได้ครั้งเดียวในแต่ละครั้งเท่านั้น และไม่มีเข้าทดสอบย้อนหลัง
  9. รอรับประกาศณียบัตรได้ใน Group Line โดยจะโพสต์ Link เพื่อให้ดาวน์โหลดไฟล์ภายในวันศุกร์

 

n640601