321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประกาศสำนักวิทยบริการฯ "แจ้งปิดบริการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2564"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแจ้งปิดบริการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2564
ผู้ใช้บริการสามารถนำหนังสือมาส่งคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 โดยทางสำนักวิทยบริการฯ จะไม่ทำการคิดค่าปรับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการฯ ขอให้ทุกท่านดูแลตนเอง และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

n640414