321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

บริการเครื่องพิมพ์งาน Double A fast print

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์งาน Double A fast print จำนวน ๒ เครื่อง บริเวณชั้น ๑ ด้านหน้าสำนักวิทยบริการฯ และชั้น ๒ สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป
ลักษณะการให้บริการ คือ
๑. ระบบการพิมพ์ ผู้ใช้บริการสามารถสั่งพิมพ์งานได้เอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.doubleafastprint.com/ และแอปพลิเคชั่น Double A Fast Print
๒. จุดบริการพิมพ์ 

  • จุดที่ ๑ สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด ชั้น ๑) นอกอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
  • จุดที่ ๒ สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

๓. ระบบการจ่ายเงินผ่านระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ Line Pay, True Money Wallet, K-Plus, Prompt pay, Credit & Debit Cards, Shopee Pay
๔. ราคาให้บริการ กระดาษขนาด A๔ พิมพ์ขาวดำ ราคาหน้าละ ๑.๕๐ บาท และพิมพ์สีหน้าละ ๗.๕๐ บาท (ด้วยกระดาษคุณภาพ 90 แกรม)

n640409