321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งวันปิดบริการในเดือนเมษายน 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแจ้งปิดบริการ ในเดือนเมษายน 2564 ดังนี้

  • วันที่ 6 เมษายน 64 : วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์
  • วันที่ 10-11 เมษายน 64 : วันหยุดนักศึกษา กศ.บป
  • วันที่ 12-15 เมษายน 64 : วันสงกรานต์

n640401-1