321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้จัดทำแผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) เพื่อวางรากฐานของประเทศในการยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบกลางของประเทศที่รวบรวมงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนต่อการรับบริการภาครัฐ (Citizen’s Needs Analysis) และแบบอย่างการพัฒนาบริการดิจิทัลจากประเทศผู้นำ (Leading Practice Analysis) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประเทศไทย รวมถึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชน พร้อมสำรวจสถานภาพปัจจุบันของงานบริการ เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของงานบริการสำหรับประชาชน (Service Prioritization)

Citizen-Portal-Roadmap-Booklet-532x768