ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ โดยผู้บริจาคกรอกแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ แนบกับหนังสือที่จะบริจาค และนำมามอบที่ห้องสำนักงาน ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หมายเหตุ : รับบริจาคหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ ที่มีสภาพใช้งานได้ (ไม่รับบริจาคหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ ที่มีสภาพชำรุด กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ขาด บวม หรือขึ้นรา จนไม่สามารถใช้งานได้ มีรอยการขีดเขียน จดบันทึก เน้นข้อความ และเอกสารทำสำเนา)

d640219