สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลา 15 ก.พ 2564 - 19 มี.ค. 2564

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลา 15 ก.พ 2564 - 19 มี.ค. 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดบริการล่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ 2564 - 19 มี.ค. 2564 เวลา 7.30 - 17.30 น.

n640209