แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแจ้งปิดบริการ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

n640209-1