สำนักวิทยบริการฯ แจ้งเตือนกำหนดการส่งหนังสือ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักวิทยบริการฯ แจ้งเตือนกำหนดการส่งหนังสือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แจ้งเตือนผู้ใช้บริการที่มีกำหนดคืนในเดือน มกราคม 2564 สำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการขยายเวลาให้กำหนดคืนภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถคืนได้ที่จุดบริการยืม-คืน ในวันทำการและตู้คืนหนังสืออัตโนมัติได้ตลอด 24 ช.ม.

n640128