แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ให้บริการสืบค้นฟรีประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ทางสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ให้บริการสืบค้นฟรีประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ทางสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับ

สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ให้บริการสืบค้นฟรีประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ทางสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับดังต่อไปนี้ (สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ฐานข้อมูล Art & Architecture Complete
ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศิลปะที่มีประสิทธิภาพสูง นำเสนอวารสาร นิตยสาร และ หนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการทำดัชนี และ บทคัดย่อโดยละเอียด เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และ นักออกแบบได้ใช้งาน ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals) มากกว่า 200 รายการ
URLhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=vth

ฐานข้อมูล Food Science Source
ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลายร้อยฉบับ ในที่นี้รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาต่างๆที่ครอบคลุมได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และ นวัตกรรมต่างๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals)มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง
URLhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=fsr

ฐานข้อมูล Legal Source
ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ที่ให้ความครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด Legal Source เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และ แนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ ผู้ที่ศึกษาและผู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals)มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง
URLhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=lgs

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยผ่าน VPN TRU
คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน VPN TRU http://library.tru.ac.th/images/db/MN-VPN-TRU.pdf
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Forticlient https://forticlient.com/downloads
2. ตั้งค่า Configure VPN : http://library.tru.ac.th/images/db/vpntru.jpg
3. Login โดยใช้ TRU Account (Username / Password ใช้ตัวเดียวกับระบบ Authentication ของมหาวิทยาลัยนะคะ)

640119ec