อยากอ่านหนังสือเล่มนี้ แต่ห้องสมุดปิดทำอย่างไร?

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

อยากอ่านหนังสือเล่มนี้ แต่ห้องสมุดปิดทำอย่างไร?

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้สำนักวิทยบริการฯ ต้องปิดพื้นที่ให้บริการทุกส่วนงาน ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถสืบค้นและยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการฯ จึงปรับปรุงรูปแบบการให้บริการยืมหนังสือดังนี้
1. ผู้ใช้บริการสืบค้นหนังสือที่ต้องการผ่านระบบ OPAC http://e-library.tru.ac.th:8991/F (ต้องเป็นหนังสือที่มีสถานะ On Shelf เท่านั้น)
2. Scan OR code เพื่อกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์ต้องการยืมหนังสือได้เลย

n640112