มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กำหนดมาตรการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๓)

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กำหนดมาตรการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๓)

nt631225