แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการในเดือนธันวาคม 2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการในเดือนธันวาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแจ้งวันปิดบริการ ในเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้ค่ะ

631201