แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแจ้งวันปิดบริการ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563

p631116