Smart E-Fund โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชั่นของกองทุนสิ่งแวดล้อม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Smart E-Fund โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชั่นของกองทุนสิ่งแวดล้อม

กองทุนสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยการเชื่อมโยงผ่าน Website และ Mobile Application ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชั่นของกองทุนสิ่งแวดล้อม : Smart E-Fund ประกอบด้วย

  1. ระบบยื่นข้อเสนอโครงการ
  2. ระบบตรวจสอบสถานะโครงการ
  3. ระบบรายงานติดตามโครงการ
  4. ระบบค้นหาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

n6309231